KARPETVOORDEEL
Cillum sunt in nulla, dolor fugiat quis in veniam incididunt irure elit eiusmod. In dolore laboris nostrud, non fugiat, ad dolore et ea reprehenderit.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Karpetvoordeel, gevestigd te Pesse

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Karpetvoordeel.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van

Karpetvoordeel. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en

betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Karpetvoordeel behoud zich het recht voor haar leverings-

en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke

voorwaarden of bedingen van derden niet door Karpetvoordeel erkend.

1.4 Karpetvoordeel garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en

voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Karpetvoordeel bestellingen

tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op

voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan

niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1

maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling

zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Karpetvoordeel zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra

de door Karpetvoordeel geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij

bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van

acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen

kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke

maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen

doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van

druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 19% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand

(artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een

periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het

moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn

de geleverde zaken niet aan Karpetvoordeel heeft teruggezonden, is de koop een feit. De

afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van

14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Karpetvoordeel. De afnemer dient

te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een

bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele

verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn

geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is

bepaald in de vorige zin, draagt Karpetvoordeel er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede

ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende

verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken

komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de

geleverde zaken.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de

termijn van zeven werkdagen

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële

markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld

maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,

bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Karpetvoordeel, dan worden uw gegevens opgenomen in

het klantenbestand van Karpetvoordeel. Karpetvoordeel houdt zich aan de Wet

Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Karpetvoordeel respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg

voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Karpetvoordeel maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat

instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Karpetvoordeel garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van

bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de

koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie

van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Karpetvoordeel komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.

Karpetvoordeel is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de

zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v.

het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien

blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer

(alvorens over te gaan tot terugzending aan Karpetvoordeel) deze gebreken onmiddellijk

schriftelijk te melden aan Karpetvoordeel. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen

dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Karpetvoordeel schriftelijk

te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking

(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van

gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot

reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Karpetvoordeel gegrond worden bevonden, zal

Karpetvoordeel naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer

een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de

aansprakelijkheid van Karpetvoordeel en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds

beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van

Karpetvoordeel) tot het maximale in het desbetreffende geval door de

aansprakelijkheidsverzekering van Karpetvoordeel gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid

van Karpetvoordeel voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede

begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte

schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Karpetvoordeel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk

te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Karpetvoordeel in gebreke

is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft

laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn

blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van

Karpetvoordeel en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de

ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft

gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Karpetvoordeel zich

het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die

aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Karpetvoordeel slechts nadat deze uitdrukkelijk en

schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Karpetvoordeel gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Karpetvoordeel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had

behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke

vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk

overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Karpetvoordeel en een klant komt tot stand nadat een bestelling

opdracht door Karpetvoordeel op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Karpetvoordeel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of

opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de

verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen,

kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Karpetvoordeel gelden slechts

bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of

ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Karpetvoordeel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen

worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid,

welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door

onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail

verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,

vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,

nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Karpetvoordeel alsmede van

hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden

uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Karpetvoordeel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar

verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd

dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Karpetvoordeel gehouden enige boete of

schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Karpetvoordeel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij

gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de

afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt

echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Karpetvoordeel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere

objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de

aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Karpetvoordeel aan de afnemer verkochte en geleverde zaken

blijft bij Karpetvoordeel zolang de afnemer de vorderingen van Karpetvoordeel uit hoofde van

de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang

de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige

overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van

Karpetvoordeel wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet

heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en

ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Karpetvoordeel geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen

mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en

nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te

verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan

Karpetvoordeel of een door Karpetvoordeel aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin

Karpetvoordeel haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar

eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Karpetvoordeel

zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen

diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan

Karpetvoordeel.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Karpetvoordeel en koper,

welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen

het arrondissement Pesse kennis, tenzij Karpetvoordeel er de voorkeur aan geeft het verschil

aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met

uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

sinds 2004
© Karpetvoordeel 2015
kantoor Tentakkers 1 - 7933 RE Pesse magazijn: Zeppelinstraat 1 - 7903 BR Hoogeveen (afhalen alleen op afspraak te Hoogeveen of bij onze leverancier) KvK-inschrijfnummer: 04038368 (GEFA woninginrichting / Karpetvoordeel) BTW no: NL-076453753B01 Telefoon: 0617035590
KARPETVOORDEEL
© Karpetvoordeel 2015

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Karpetvoordeel, gevestigd te Pesse

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

aanbiedingen van Karpetvoordeel. De voorwaarden zijn voor een ieder

toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Karpetvoordeel. Op

verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de

leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Karpetvoordeel

behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden

na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of

specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door

Karpetvoordeel erkend.

1.4 Karpetvoordeel garandeert dat het geleverde product beantwoord

aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde

specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Karpetvoordeel

bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet

mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer

leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan

niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de

consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en

heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en

ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Karpetvoordeel zal, behoudens

tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Karpetvoordeel geleverde zaken

een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt

het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie,

tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de

genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd,

tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de

fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid

aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 19% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de

Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht

(een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14

werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint

op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer

na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Karpetvoordeel

heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden,

alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van

14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij

Karpetvoordeel. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken

tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van

postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de

originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende

documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de

afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn

geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met

inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt

Karpetvoordeel er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst

van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de

berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het

terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico

van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft

slechts betrekking op de geleverde zaken.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is

begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan

schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen

invloed heeft

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd,

bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden

teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven

of verouderen.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Karpetvoordeel, dan worden uw

gegevens opgenomen in het klantenbestand van Karpetvoordeel.

Karpetvoordeel houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw

gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Karpetvoordeel respecteert de privacy van de gebruikers van de

internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw

persoonlijke gegevens.

5.3 Karpetvoordeel maakt in sommige gevallen gebruik van een

mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te

verwijderen.

6. Garantie

6.1 Karpetvoordeel garandeert dat de door haar geleverde producten

voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en

levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in

redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie

van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Karpetvoordeel komt overeen met de

fabrieksgarantie termijn. Karpetvoordeel is echter nimmer

verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor

elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele

adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk

te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd,

ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te

gaan tot terugzending aan Karpetvoordeel) deze gebreken onmiddellijk

schriftelijk te melden aan Karpetvoordeel. Eventuele gebreken of

verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2

maanden na levering aan Karpetvoordeel schriftelijk te worden gemeld.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele

verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in

nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,

beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of

doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren

en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Karpetvoordeel gegrond

worden bevonden, zal Karpetvoordeel naar haar keuze of de geleverde

zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling

over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de

aansprakelijkheid van Karpetvoordeel en mitsdien het bedrag der

schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag

der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Karpetvoordeel) tot het

maximale in het desbetreffende geval door de

aansprakelijkheidsverzekering van Karpetvoordeel gedekte bedrag.

Iedere aansprakelijkheid van Karpetvoordeel voor enige andere vorm

van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende

schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte

schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Karpetvoordeel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door

opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-

leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens

Karpetvoordeel in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf

heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of

bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn

blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd

met de aanwijzingen van Karpetvoordeel en/of gebruiksaanwijzing op de

verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk

het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen

ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is

vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt

Karpetvoordeel zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van

3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan

af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Karpetvoordeel slechts nadat

deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Karpetvoordeel gelden niet automatisch ook voor

nabestellingen.

7.5 Karpetvoordeel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden

indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel

een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving

bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van

kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Karpetvoordeel en een klant komt tot

stand nadat een bestelling opdracht door Karpetvoordeel op

haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Karpetvoordeel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van

redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te

accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder

rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende

gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de

internetsite van Karpetvoordeel gelden slechts bij benadering, zijn

indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of

ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Karpetvoordeel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar

verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van

overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede

elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te

komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers,

storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail

verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde

technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen,

overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van

leveranciers en/of fabrikanten van Karpetvoordeel alsmede van

hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of

transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Karpetvoordeel behoudt zich in het geval van overmacht het recht

voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen

dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat

uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Karpetvoordeel gehouden enige

boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Karpetvoordeel bij het intreden van de overmacht al

gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk

aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde

c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk

contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel

geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Karpetvoordeel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan

voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de

producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking

en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Karpetvoordeel aan de afnemer verkochte

en geleverde zaken blijft bij Karpetvoordeel zolang de afnemer de

vorderingen van Karpetvoordeel uit hoofde van de overeenkomst of

eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan,

zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit

deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang

de afnemer de vorderingen van Karpetvoordeel wegens tekort schieten

in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,

waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,

een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Karpetvoordeel geleverde zaken welke onder het

eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een

normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als

betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud

vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk

toestemming aan Karpetvoordeel of een door Karpetvoordeel aan te

stellen derde om, in alle gevallen waarin Karpetvoordeel haar

eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar

eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te

nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen

vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Karpetvoordeel zo snel

als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud

geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,

ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze

verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Karpetvoordeel.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen

Karpetvoordeel en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden

opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Pesse

kennis, tenzij Karpetvoordeel er de voorkeur aan geeft het verschil aan

de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen,

en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie

van de kantonrechter.